Chào Bạn~
Hãy hỏi chúng tôi bất kì điều gì

Vì sao cửa hàng tôi cần phải đóng 10% Thuế VAT

user Xuân Đạo Phạm 24/06/2022

Dựa trên chi phí đầu vào của đối tác cửa hàng trên Loship là mức hoa hồng cần phải được kê khai Thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Thông tư tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx

Bạn có thấy câu trả lời hữu ích không?
24/06/2022
Hãy để nhận xét.